Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Puur kindercoach (hierna: ‘de organisatie’) verwerkt van haar cliënten en relaties.
Indien je gebruik maakt van de diensten van of een samenwerking aangaat met de organisatie geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring goed door te lezen.

Wie is de cliënt?
De cliënt is diegene die gecoached wordt. Hiervoor zijn de cliënt of ouders/verzorgers met Puur kindercoach een behandelovereenkomst aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de cliënt, diens familie of diens omgeving worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
Puur kindercoach
Cecile Delmée en Chantal Wilms
kvk 65842758
06 24 48 32 12
info@puurkindercoach.com

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1 In het kader van de coaching worden o.a. de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens en telefoonnummer
d) geboortedatum
e) e-mailadres
f) school
g) naam en geboortedatum overige gezinsleden
h) gegevens inzake gezondheid: aandoening/medicijngebruik
2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de coaching, voor de verstrekking van informatie en facturatie
b) de geboortedatum en de gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de problematiek/achtergrond en om gerichter te kunnen helpen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt op de manier die wij met de cliënt en zijn/haar ouders hebben afgesproken. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van het coachingstraject.
c) school wordt gebruikt voor eventueel overleg met leerkrachten/kwaliteitsmedewerkers. Dit gebeurt nooit zonder toestemming van de ouders. Het type onderwijs is belangrijk voor inzicht en duidelijkheid tijdens de coaching.
d) naam en geboortedatum van overige gezinsleden: zinvol om te weten hoe de onderlinge relaties zijn.

3. Bewaartermijnen
3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je coaching en tot maximaal vijf jaar na afloop van het coachingstraject.
Dit in verband met eventuele nazorg.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Puur kindercoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de eigenaren Puur kindercoach (info@puurkindercoach.com) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaren.
De organisatie zal het bezwaar, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Eventuele vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaren
5.4 Puur kindercoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

versie 2-1-2020